Zorg, welzijn

sport

Hoe kunnen we de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst garanderen, nu door vergrijzing de zorgvraag harder stijgt dan de economie en beroepsbevolking kunnen bijbenen? Hoe kan het onderwijs bijdragen aan de versterking van positieve en preventieve zorg, het maatschappelijk vraagstuk waar onderwijs, zorg, welzijn en ook sport en bewegen een belangrijke rol kunnen spelen.

Om succesvol aan te sluiten bij deze grote vraagstukken, is het belangrijk dat leerprocessen op school meer verweven worden met die in het werk. Roc’s spelen hierbij een belangrijke rol door studenten mee te nemen in een cultuur waarin leren juist ook op de werkvloer plaatsvindt, met collega’s en cliënten. Onze ontwerpen maken dat mogelijk.

De sector vraagt om anders werken en vooral anders leren

Samen opleiden voor de zorg

De beroepsgroep van verzorgenden en verpleegkundigen telt zo’n 400.000 mensen en is daarmee de grootste beroepsgroep van Nederland. Tegelijkertijd zijn de tekorten enorm, wat de druk op de samenwerking tussen onderwijs en werkveld alleen maar opvoert. Hoe gaan we daarmee om?

Door samen op te leiden doorbreek je de scheiding tussen onderwijs en werkveld. Dat vraagt om responsiviteit, kunnen schakelen tussen vraag en aanbod, durven kiezen voor aparte programma’s of denken in arrangementen.

Hoe je dat aanpakt? Bekijk de cases onderaan deze pagina voor inspiratie.

De beweging van sportleraar naar sportprofessional

De uitdaging voor opleidingen Sport en Bewegen is om het beroep directer te verbinden met behoeften in de maatschappij. Het gaat eigenlijk om de beweging van ‘sportleraar’ naar ‘sportprofessional’, waarbij die laatste niet alleen in het onderwijs inzetbaar is, maar juist ook in of nabij allerlei maatschappelijke organisaties. Juist de sportprofessional kan van grote meerwaarde zijn bij bijvoorbeeld meer aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging binnen een gemeente.

Opleidingen Sport en bewegen zoeken daarmee nadrukkelijk naar de verbinding met maatschappelijke organisaties om op die manier werken en leren te verbinden.

Hoe wij onderwijs en werkveld samenbrengen

We hebben bij verschillende opdrachtgevers gewerkt aan de arbeidsmarktvraagstukken in deze sector.

In Friesland hebben de Leermeesters samen met school en werkveld een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld, dat gericht is op de toekomstige zorgprofessional. Een zorgorganisatie hebben we geholpen om de aandacht voor leren in hun teams te borgen.

Voor een ROC in het midden van het land hebben we onderzoek gedaan naar de plaats en functie van het BPV (stage-)bureau in de dynamische ontwikkelingen van het werkveld: als het matchen van studenten op stageplaatsen niet meer toereikend is, wat vraagt dit dan van de mensen die bij het BPV-bureau werken?

We ondersteunen meerdere roc’s bij het ontwikkelen van professionaliseringstrajecten voor werkbegeleiders. En we hebben onderzoek gedaan naar de werkende principes van een leerafdeling bij een kleinschalige zorgorganisatie.

Aansluiting met landelijke programma’s

Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) van het ministerie van VWS is bedoeld om werkgevers in deze sector te ondersteunen in de maatschappelijke opgave die zij hebben. De programmalijn ‘Ruimte voor leren en ontwikkelen’ is specifiek gericht op de verbinding en verweving van schoolse leerprocessen en die van het werk.

In verschillende zorgorganisaties zien we inmiddels de aandacht voor leren opkomen, bijvoorbeeld in de vorm van het professionaliseren van de werkbegeleiders en het stimuleren van een inspirerend werk- en leerklimaat.

Relevante praktijkvoorbeelden en publicaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!